Privacy

Welkom bij de Privacy Policy van International Collection Services bv (hierna ICS bv).
Wij zijn een incassobureau dat als verwerker optreedt voor het innen van de openstaande vorderingen voor onze klanten, die de verantwoordelijke voor de verwerking zijn.
Voor deze verwerking baseren wij ons op de wettelijke gronden dat de betrokkene partij is in een overeenkomst met de klant. Tevens is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor om de gerechtvaardigde belangen van onze klant te behartigen, namelijk het innen van de openstaande vordering.

Gegevensverzameling

Bij het bezoeken van de website van ICS bv,  worden een beperkt aantal anonieme gegevens verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons cookiebeleid.
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht om onze website te bezoeken.
Indien u contact met ons opneemt via onze website, zullen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren.
Alle gegevens die ICS bv ontvangt zullen steeds in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 verwerkt worden.
ICS bv geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij in het kader van een uitdrukkelijke contractuele overeenkomst of wettelijke verplichtingen

Werkwijze

Als zijnde een incassobureau ontvangt ICS bv van haar klanten steeds persoonsinformatie in het kader van het uitoefenen van het contract met hen, meer bepaald de inning van onbetaalde facturen.  Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden zoals direct marketing gebruikt.
Wij gaan steeds op vertrouwelijke wijze met de gegevens van deze debiteurs om en zullen hen zoveel mogelijk bijstaan in de uitoefening van hun rechten.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het sluiten van het dossier of indien anders bepaald door een toepasselijke wettelijke bewaartermijn.

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 hebben natuurlijke personen de hierna opgesomde rechten. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons steeds contacteren. Wij zullen dan indien nodig contact opnemen met onze klant, dewelke de verantwoordelijk voor de verwerking is en bekijken met hen wat mogelijk is in het kader van onze contractuele uitvoering.
Recht van inzage
De betrokkene heeft steeds het recht om te weten of zijn persoonsgegevens verwerkt worden en hiervan inzage te vragen.

Recht op rectificatie
Indien betrokkene merkt dat zijn gegeven onjuist zijn, kan hij verzoeken om deze te laten corrigeren.
Indien betrokkene aan ICS bv de correcte gegevens bezorgt, zorgt ICS bv ervoor dat de klant deze informatie ook ontvangt en hij zijn dossier ook kan aanpassen.

Recht op vergetelheid
De betrokkene heeft het recht om te verzoeken tot het vergeten van zijn gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om te verzoeken tot het beperken van de gegevens die verwerkt worden.
ICS bv verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de rechten van onze klant.

Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn gegevens te verzoeken.

Recht van bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming
De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Klachten
Betrokkene kan in het geval van klachten zicht steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact
Inlichtingen en vragen kan u steeds sturen naar:
International Collection Services bv
Noorderlaan 98 b29
2030 Antwerpen

Data Protection Officer: Anita Harting - info@internationalcollections.eu
(Gelieve steeds uw dossiernummer te vermelden bij elke contactname)